در صفحه ویرایش نوشته > نوار کنار > باکس نوع نوشته میتوانید نوع نوشته را انتخاب نمایید. تا آیکن مربوطه در صفحه آرشیو نمایش داده شود.